• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Strandbakke Hyttefelt- Varsel om oppstart


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 23. februar 2022
  • Frist: 22. mars 2022

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid for Strandbakke Hyttefelt. Samtidig som varsel om oppstart av planarbeidet, varsles også oppstart av utbyggingsavtale jf. Plan og bygningsloven kapittel 17. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Are Røste.

 

Hensikt

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for frittliggende fritidsbebyggelse derav fradeling av en bebygd tomt innenfor gnr/bnr:.7/4 i Søndre land kommune. Det legges opp til en fortetting av totalt 4-5 tomter i et eksisterende utbygget området mot Randsfjorden. I sammenheng med utvikling av feltet legges det også til rette for teknisk infrastruktur og strømtilførsel til området. Planarbeidet tar også for seg grønnstruktur, friluftsområder og nærhet til Randsfjorden.

Kommunen vurderer at reguleringsplanen ikke medfører vesentlige virkninger for miljø og samfunn og faller derfor utenfor kravet om planprogram jf PLB 4-1, jf KU forskriften §10. Kommunens skjønn medfører at en ikke vektlegger automatikk for krav om planprogram for tiltak i vedlegg 1 for reguleringsplaner som ikke er iht. overordnet plan. Skjønnet er således en mellomting mellom kriteriene i §6 ,1 ledd bokstav b og § 8 i skillet mellom konsekvensutredning med eller uten planprogram.

Tiltaket skal konsekvensutredes mht til følgende temaer:

  • Grunnforhold
  • Bygging i Strandone/dvs hensyn til friluftsliv
  • Naturmangfold
  •  

Kommentarer eller innspill sendes skriftlig til:

Areal+ AS v/Anders Kampenhøy Epost: anders.kampenhoy@arealpluss.no med kopi til Søndre Land kommune, epost@sondre-land.kommune.no Eller ved Post: Storgata 64A, 2609 Lillehammer.

 

Mottatte uttalelser/bemerkninger vil bli vurdert og eventuelt innarbeidet i planforslaget. Frist for uttalelser til planarbeidet er satt til 22.03.2022