• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

Trabelia F5.11- Varsel om mindre endring etter forenklet prosess , Ringebu Kommune


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 22. oktober 2021
  • Frist: 22. november 2021

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-14 varsles oppstart etter forenklet prosess/mindre
endring av reguleringsplanen «Trabelia F5.11» i Ringebu kommune.
Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Harald Broch. Planendringen gjelder endring av deler av
planområdet innenfor reguleringsplan for Trabelia F5.11.
 

HENSIKTEN MED PLANARBEIDET
Hensikten med planforslaget er å legge til rette for adkomst til eiendom gnr/bnr:.18/57. Eiendommen er
allerede er regulert til frittliggende fritidsbebyggelse og er i dag en del av reguleringsplan for Steintjønlia å
Planid: «0520199206». Eiendommen har i dag ingen adkomst frem til tomta og grunneier ønsker nå sikre
adkomstveg frem til denne eiendommen. Planendringen medfører derfor en forlengelse av allerede regulert
adkomstveg i reguleringsplan for Trabelia F5.11 Planid: «0520201906».

 

BEHANDLINGSMÅTE
Omtalte endring er i samråd med Ringebu kommune vurdert å kunne behandles som” forenklet prosess”
(mindre endring) etter plan- og bygningsloven § 12-14. Det er lagt vekt på at dette er kun marginale
endringer og innenfor et område som i dag ikke er bebygd.
Dersom det fremkommer vesentlige merknader er dette brevet å anse som varsel om oppstart jf. § 12-8.
Endringen vil da bli gjennomført som en ordinær plansak.


MERKNADER/INNSPILL
Naboer og berørte blir nabovarslet her. Endringsforslaget blir forelagt regionale og statlig myndigheter for
uttalelse etter at planforslaget har vært ute på varsling hos berørte naboer og grunneiere.
Kommentarer eller uttalelser til endringsforslaget sendes Areal+ AS v/ Anders Kampenhøy, Storgata 64A,
2609 Lillehammer, innen 22.11.2021
Henvendelse eller uttalelser vedrørende planarbeidet kan rettes til undertegnede på e-post:
anders.kampenhoy@arealpluss.no 


Dette er et varsel om at planarbeidet er startet opp. Endringsforslaget vil bli oversendt kommunen for videre
behandling etter plan og bygningslovens regler. Vi tar forbehold at dersom planprosessen avdekker behov
for ytterligere endringer blir disse vurdert innarbeidet i reguleringsplanen før / ev. under kommunens
behandling av saken. Planendringen vil bli behandlet av kommunen etter plan- og bygningslovens regler
etter merknadsfristens utløp.

 


Med vennlig hilsen
(Sign.)


Anders Kampenhøy
Arealplanlegger
Tlf: 47 65 83 73