• Ettersyn bilde
    Ettersyn og varsling
    Oversikt over saker

VESLESETERENGA MASSEMOTTAK- VARSEL OM OPPSTART MED PLANPROGRAM


Beskrivelse av sak
  • Opprettet: 24. mars 2023
  • Frist: 14. mai 2023

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid, og iht. § 12-9 varsles
offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Vesleseterenga massemottak. Planarbeidet utføres av Areal+ AS på vegne av Anlegg Øst Entreprenør AS.


HENSIKT
Forslagstiller har tatt initiativ til planarbeidet med formål om å detaljregulere et nytt massemottak for rene
masser og mulighet for sortering/foredling av masser for gjenbruk og mulig massegjenvinning. Etter endt mottaksperiode skal området istandsettes til dyrka mark for å sikre driftsgrunnlaget til gårdseiendommen. Planarbeidet har to-delt målsetting hvor endelig arealbruk er nydyrking. For å få til jordbruksarealer uten
store driftsulemper ønsker man et jorde som er så flatt som mulig. Samtidig er deponeringsarealer for rene masser mangelvare.


Planområdet omfatter flere eiendommer, men massemottaket vil foregå på deler av gnr/bnr.: 75/1. Øvrige
eiendommer benyttes som adkomstvei. Arealet er avsatt til LNF-område i kommuneplanens arealdel for Lillehammer kommune vedtatt 26.03.2020 og Ringsaker kommune, vedtatt 21.12.2022. Planområdet
berører både Lillehammer kommune (massemottak) og Ringsaker kommune (adkomstvei). Planområdet ligger sør for Messenlivegen og vest for Lillehammer Pukkverk. Planområdet er avsatt til LNFformål. Planområdet Vesleseterenga massemottak ligger ca. 7,6 kilometer med en kjøretur på ca. 12 minutter fra Lillehammer sentrum. Planområdet ligger med nær tilknytning til eksisterende pukkverk og
steinbrudd.

Massene skal i hovedsak benyttes lokalt i området med bakgrunn for forflytting av masser til Lillehammer,
Ringsaker og tilhørende fjellområder. Det forventes derfor en økning av tungtransport trafikk innad i området og langs Messenlivegen frem til området.

PLANPROSESS OG MEDVIRKNING
Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn i 7 uker. Frist for uttalelser er 14. mai 2023.

Når uttalelser fra høringsinstansene og berørte parter, grunneiere og naboer er mottatt vil ev. bemerkningerbli innarbeidet i planprogrammet, og dokumentet vil bli lagt frem for fastsetting i Lillehammer kommune. I Ringsaker kommune legges planprogrammet frem som en orienteringssak for planutvalget.

Ved eventuell fastsettelse av planprogrammet vil forslagsstiller utarbeide et forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for tiltaket. Planforslaget vil bli politisk behandlet før det eventuelt sendes på høring og offentlig ettersyn. Det vil da bli ny anledning for naboer, berørte parter, regionale myndigheter mv. til å komme med merknader til planforslaget.


Innspill til planarbeidet sendes:
Areal+ AS v. Anders Kampenhøy på e-post: anders.kampenhoy@arealpluss.no

Eller per post: Areal+, Storgata 64 A, 2609 Lillehammer. Kopi sendes Lillehammer og Ringsaker kommune:postmottak@lillehammer.kommune.no,postmottak@ringsaker.kommune.noKart og andre dokumenter er tilgjengelige hos Ringsaker og Lillehammer kommune, samt hos Areal+ AS: www.arealpluss.no.


Med vennlig hilsen
(sign.)
Anders Kampenhøy
Arealplanlegger